شرایط عمومی بازرسی:

۱- شرکت بازرسی متعهد به اعزام بازرس در مبدأ (محل تولید، بسته بندی یا گمرک) یا مقصد (گمرک یا انبار) یا هر محل مورد توافق که در قرارداد یا اعتبار اسنادی ذکر شده است می باشد.

۲- متقاضی موظف است کپی کارت بازرگانی و روزنامه رسمی، خود را به شرکت بازرسی ارائه دهد.

۳- حدود و روش تست و بازرسی، مشخصات کالا از نظر نوع و ابعاد، کیفیت مورد نیاز و منطبق بر استاندارد باید به صورت شفاف از طرف متقاضی ارسال گردد.

۴- در مواردی که مشخصات کامل نباشد مبنای صدور گواهی بازرسی بر اساس استانداردهای اجباری و ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

۵- چنانچه بازرسی کالای مستعمل یا بازسازی شده مدنظر باشد متقاضی موظف است علاوه بر قید موضوع در اسناد خرید، مراتب را به شرکت بازرسی اعلام نماید و قراردادی مجزا در این خصوص شامل مشخصات کالا، نحوۀ بازرسی و مسؤلیت های طرفین ذینفع منعقد گردد.

۶- در صورت خاص بودن نوع بسته بندی و شیوۀ حمل، این موضوع باید به صورت شفاف در سفارش خرید ذکر گردد. در غیر اینصورت روش های استاندارد ملاک نظر خواهد بود.

۷- اقدامات ضروري براي ايمني تیم اعزامی بازرسي باید توسط فروشنده یا سازنده به عمل آید و هر گونه خطرات بالقوه به اطلاع شركت بازرسي رسانده شود.

۸- هزینه آزمایشگاه در صورت لزوم بر عهده متقاضی است. هزينه هرگونه بازرسي و نمونه برداري و آزمايش بر روي كالا فراتر از حدود بازرسي تعيين شده به عهده متقاضي مي باشد.

۹- در صورت وجود اختلاف جزئي بين مدارك خريد در مورد مشخصات كالا، ترتيب استناد به مدارك عبارت است از اعتبار اسنادي، قرارداد خريد، پروفرما به ترتيب تأخر زماني و مدارك ديگر.

۱۰- در صورت بروز هر گونه اختلاف بین متقاضی و فروشنده یا متقاضی و شرکت بازرسی ، اگر بازرسی انجام شود کارمزد بازرسی باید پرداخت گردد.

۱۱- هر گونه مدارك و اسناد مد نظر متقاضی شامل نقشه، مشخصات فني، رویه های تست و بازرسی بايد حداقل یک هفته قبل از انجام بازرسي به شركت بازرسي تحويل گردد. چنانچه مدارك به موقع توسط متقاضی تحويل نگردد ملاک انجام بازرسی مدارک تحویل شده از طرف فروشنده یا سازنده خواهد بود و شركت بازرسي مسئوليتي در برابر ادعاهاي احتمالي خريدار نخواهد داشت.

۱۲- شركت بازرسي مستقل بوده و مي تواند در مواردی از قبیل غيرمجاز يا غيرقانوني بودن موضوع بازرسي، عدم انطباق موضوع بازرسي با شرايط مندرج در مدارك خريد، عدم همكاري فروشنده يا سازنده، عدم پرداخت كارمزد بازرسي، از صدور گواهينامه خودداري نمايد.

۱۳- تاریخ صدور گواهی بازرسی همزمان یا بعد از تاریخ صدور بارنامه یا تاریخ تحویل کالا به متقاضی است مگر آنکه تاریخ دیگری در اعتبار اسنادی یا قرارداد ذکر شده باشد. این گواهی پس از صدور به ذينفع اعتبار اسنادي تحويل مي گردد مگر آنكه نحوه ديگري در اعتبار اسنادي يا قرارداد خريد تعيين شده باشد

۱۴- مدارک حمل شامل Bill of Lading , Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin باید توسط متقاضی ارائه شود.

۱۵- اصل گواهی بازرسی (COI) قبل از ارائه به سازمان ملی استاندارد مستقر در گمرکات بایستی دارای هولوگرام و مهر برجسته باشد.

۱۶- در صورت مشاهده هر گونه مغايرت احتمالي در كميت، كيفيت، بسته بندي كالا يا مشخصات سفارش، خريدار بايد موارد را ظرف مدت ده روز از تاريخ ورود كالا و قبل از ترخيص كالا از گمرك مقصد و بدون انجام تغييراتي كه ممكن است در تعيين مسئول يا چگونگي ايجاد مغايرت ادعا شده خلل وارد نمايد به اطلاع فروشنده و شركت بازرسي رسانيده و ترتيبات لازم براي انجام بازديد، نمونه برداري و بازرسي مجدد و تحقيقات اوليه لازم را براي تعيين ميزان و علت مغايرت فراهم نمايد. مگر آنكه قبلا و بطور شفاف ترتيبات ديگري با شركت بازرسي توافق شده باشد.

۱۷- در صورت كشف هرگونه مغايرت بعد از ترخيص كالا از گمرك و حداكثر تا ۷ روز پس از ترخيص كالا از گمرك، متقاضی بايد مراتب را كتبا” به فروشنده و شركت بازرسي اعلام نمايد و چنانچه تمامي كالا بر اساس مدارك حمل، موجود و قابل شناسايي باشد شركت بازرسي در جهت احقاق حقوق احتمالي متقاضی، نسبت به بازرسي مجدد كالا اقدام مي نمايد و هزینه بازرسی باید توسط متقاضی پرداخت گردد.

۱۸- فروشنده مسئول تحويل كالا منطبق با مشخصات تعيين شده در مدارك خريد بوده و صدور گواهينامه بازرسي رافع مسئوليت هاي قراردادي فروشنده نمي باشد و در صورت اثبات هرگونه مغايرت در مشخصات كالا، جبران خسارات وارده به عهده فروشنده/ سازنده مي باشد. معهذا شركت بازرسي موظف است در حد عرف معمول و حدود بازرسي تعيين شده براي احقاق حقوق متقاضی اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۹- شركت بازرسي موظف است كار بازرسي ارجاعي را با دقت و مهارت حرفه اي لازم انجام دهد. معهذا شركت بازرسي و كاركنان وي در قبال قصور اثبات شده در مراجع ذيصلاح ملزم به پرداخت حداكثر ده برابر ميزان كارمزد بازرسي دريافتي به نسبت آن قسمت از محموله مورد بازرسي كه قصور مربوط به آن قسمت به اثبات رسيده باشد هستند به شرط آنکه از ۲۰هزار یورو تجاوز نکند . بديهي است در مورد عمدي بودن خطاي شركت بازرسي رأي مرجع صالحه قضايي مورد استناد مي باشد.

۲۰- صدور گزارش و گواهينامه بازرسي توسط شركت بازرسي منحصرا” حكايت از وضعيت كالا در هنگام انجام بازرسي و تا قبل از صدور بارنامه داشته و هرگونه خسارت وارده به كالا بعد از صدور بارنامه، ناشي از حمل و نقل يا تخليه و جابجايي، نحوه نگهداري و انبارداري، واكنش فيزيكي و شيميايي و يا شرايط جوي نامساعد به منزله مغايرت كالا به هنگام بازرسي محسوب نگرديده و شركت بازرسي در قبال آن مسئوليتي نخواهد داشت.

۲۱- در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفين بدوا” از طريق سازش نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام می کنند، در غير اينصورت مراجع ذيصلاح كشور جمهوري اسلامي ايران صالح به رسيدگي مي باشند.